۱۳۹۷ يکشنبه ۶ خرداد
English
صفحه اصلی
1396/01/15 بررسي مشكلات دامداران روستاي خانكوك
بررسي مشكلات دامداران روستاي خانكوك
در اين جلسه ابتدا آقاي شباني بخشدار مركزي ضمن خوش آمد گويي به حاضرين در جلسه هدف از تشكيل اين جلسه را رفع مشكل دامداران روستاي خانكوك عنوان نمودند. و وجود مشكلاتي نظير دلالي و سوء استفاده افراد سود جو و عدم اخذ مجوزهاي لازم توسط برخي دامداران متنند تغيير كاربري زمين و پروانه ساخت را متذكر شدند و در پايان مقرر شد:
 شورا و دهياري روستا به آن عزيزاني كه ساخت و ساز در محدوده مجتمع دامداري انجام داده اند را جهت دريافت مجوزا تغيير كاربري به مديريت جهاد كشاورزي راهنمايي نمايند.و با توجه به مهلت دو ماهه از تاريخ فوق متقاضيان نسبت به دريافت مجوز مربوطه اقدام نموده در غير اين صورت نسبت به تخريب مستحدثات ايشان اقدام قانوني انجام خواهد شد.
 

اطلاع رساني توسط شورا و دهياري روستا به آن دسته از عزيزاني كه مجتمع دامداري (محدوده 7/6 هكتار) تغيير كاربري اقدام و هنوز نسبت به ساخت ننموده اند تا پايان سال 1396 مهلت دارند نسبت به اخذ مجوز تغيير كاربري و احداث دامداري خود اقدام نمايند در غير اين صورت پس از پايان مهلت تعيين شده هيچگونه مجوز تغيير كاربري و پروانه ساختماني در اين خصوص صادر نخواهد شد.

 

اطلاع رساني توسط شورا و دهياري به مردم روستا انجام شود تا كليه دامداريهاي احداث شده جهت دريافت پروانه ساختماني و طي مراحل قانوني به بخشداري مراجعه نمايند.

 

اراضي ملي و مثتسنيات محدوده روستا به همراه كروكي مربوطه جهت برنامه ريزي هاي آينده تهيه و تنظيم گردد.