۱۳۹۷ يکشنبه ۶ خرداد
English
صفحه اصلی
1396/02/18 بازديد بخشدار مركزي از روستاي چاهنو
بازديد بخشدار مركزي از روستاي چاهنو

به منظور بررسي كيفيت آب بهداشتي روستاي چاهنو بازديدي باتفاق كارشناس فني دهياريها و معاونت محترم اداره آبفار شهرستان از محل تصفيه خانه روستا در مورخ 16/2/96 بعمل آمد كه در اين بازديد معلوم گرديد دستگاه تصفيه آّب شرب روستا به علت كمبود بودجه به مبلغ 600 ميليون ريال جهت تعمير و راه اندازي مجدد، از كار افتاده است.

در ادامه از محل سكوهاي برداشت آب آشاميدني روستا بازديد نموده كه با توجه به گرمي هوا در تابستان از وضعيت مطلوبي برخوردار نبودند لذا مقرر گرديد از حساب دهياري و مشاركت مردم روستا جهت احداث منبع بتني آب آشاميدني در روستا و اصلاح سكوهاي برداشت آب شرب اقدام گردد.

در ادامه ضمن بازديد از ساير قسمتهاي روستا(محل جايگاه سوخت ، وضعيت معابر روستا پس از بارندگيهاي اخير و...) راهنمايي هاي لازم به دهيار محترم ارائه شد.