۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ آذر
English
صفحه اصلی
1396/08/07 بررسي ميزان مصرف آب مجتمع آبگرم هلال فردوس
بررسي ميزان مصرف آب مجتمع آبگرم هلال فردوس
در اين جلسه ابتدا آقاي شباني بخشدار اسلاميه ضمن خوش آمد گويي به حاضرين ، هدف از برگزاري جلسه را بررسي ميزان مصرف آب مجتمع آبگرم هلال فردوس عنوان نمودند كه با توجه به اينكه آب مصرفي از مجتمع آب شرب روستاي برون تامين ميگردد بايد در اين خصوص مديريت بيشتري از سمت مجموعه گردشگري آبگرم اعمال گردد. و    از حاضرين در جلسه خواستار همكاري لازم در اين خصوص شدند. همچنين جناب آقاي رئيسي معاونت برنامه ريزي و عمراني فرمانداري ضمن تشكر از تمامي حاضرين در جلسه اظهار داشتند با توجه به خشكسالي هاي چند سال اخير و افت منابع آبي بايد به طور جد مديريت مجموعه آبگرم نسبت به احداث تصفيه پسماند اقدام نمايند. ضمن اينكه تمامي اين اقدامات نافي حمايت شهرستان از رشد و ارتقاء مجموعه گردشگري آبگرم نيست.در ادامه هر يك از حاضرين نظرات و پيشنهادات خود را بيان نمودند