۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
English
صفحه اصلی
جمعيت

-ويژگيهاي جمعيتي:

 

عنوان

سرشماري سال 1395

جمعيت كل

زن ومرد

45523

مرد

22783

زن

22740

نقاط شهري

زن ومرد

35803

مرد

17914

زن

17889

نقاط روستايي

زن ومرد

9720

مرد

4869

زن

4851

غير ساكن

زن ومرد

3590

مرد

1780

زن

1810

 

اطلاعات تفصيلي بخشها:

نام بخش

مركز بخش

فاصله تا مركز شهرستان

جمعيت مركز بخش

تعداد روستاي

بالاي 20 خانوار

كمتر از 20خانوار

خالي از سكنه

اسلاميه

اسلاميه

5 كيلومتر

7108

  

25

5

-

وضعيت جمعيت عشاير شهرستان:

با توجه به بررسيهاي به عمل امده و با استفاده از اطلاعات موجود مطالعات ميداني در شهرستان فردوس از كل جمعيت 41626 نفري تعداد 4000 و در غالب 691 خانوار جز عشايري شهرستان محسوب مي گردند كه اين تعداد 6 درصد از كل جمعيت شهرستان را شامل مي شود. اين جمعيت در 3 طايفه ناصري طاهري لطيفي تفكيك گرديده اند كه اكثريت جمعيت  عشاير   شهرستان متعلق به طايفه ناصري و كمترين آنها متعلق به طايفه رمضاني مي باشند.در شهرستان فردوس عشاير موجود فقط در قالب طايفه تفكيك شده و ايل و تيره موجود نيست.

جمعيت روستاهاي بالاي 20خانوار(سرشماري سال 1395)

رديف

نام آبادي

جمعيت

خانوار

مرد

زن

رديف

نام آبادي

جمعيت

خانوار

مرد

زن

1

آبدكي

52

19

26

26

16

خانيك

333

125

163

170

2

ابراهيم اباد

263

89

116

147

17

حسين اباد

385

120

207

178

3

افقو

64

31

27

37

18

خانكوك

1099

341

558

541

4

امرودكان

86

49

35

51

19

خرو

135

52

61

74

5

انارستانك

263

110

120

143

20

رحمت آباد

16

7

8

8

6

باداموك

209

82

111

98

21

سرند

417

169

202

215

7

باغستان سفلي

707

223

352

355

22

طاهريه

156

53

73

83

8

باغستان عليا

2704

757

1487

1217

23

ظهر

53

23

28

25

9

برون

1721

687

811

910

24

فتح اباد

401

184

182

219

10

تلمبه منورآباد

21

8

11

10

25

فريدوني

52

20

24

28

11

بيدسكان

185

94

73

112

26

كجه

361

112

186

175

12

مجتمع دامداران اسلاميه

52

15

28

24

27

گستج

217

102

91

126

13

ترشيزوك

57

23

29

28

28

لجنو

86

24

48

38

14

چاه مشاع شهيدپارسا

8

4

4

4

29

مهرانكوشك

210

89

89

121

15

چاه نو

229

69

112

117

30

مهويد

198

94

83

115

 

                             

تاریخ به روز رسانی: 2018/06/30
تعداد بازدید: 32726
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal