۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
English
صفحه اصلی
سند توسعه فردوس
قابليت‌ها و محدوديت‌هاي توسعه شهرستان
قابليت‌ها
1- وجود مناطق نمونه گردشگري مصوب سفر دوم رياست محترم جمهوري مانند شهر تون ، باغستان ، آبگرم معدني فردوس و ساير جاذبه هاي متنوع گردشگري ، تاريخي و تفرجگاهي .
2- برخورداري از قديمي ترين و غني ترين آثار و بافت هاي تاريخي در سطح استان .
3- بهره مندي از صنايع دستي خاص در منطقه به خصوص در سطح روستاها مانند فرش ، گبه ، گليم ، برك ، پلاس ، سفال و معرق كاري .
4- برخورداري از توانائي ممتاز در توليد محصولات باغي و زراعي صادراتي با كيفيت بسيار بالا از جمله انار ، زعفران ، پسته ، زيره و گياهان داروئي از جمله گلپوره ، بومادران ، آويشن ، كتيرا و زيره سياه .
5- وجود شهرك صنعتي و مجتمع هاي دامپروري و گلخانه اي با امكانات زيربنائي مناسب .
6- امكان بهره گيري از انرژي هاي تجديد شونده مانند انرژي هاي بادي ، خورشيدي ، زمين گرمائي و 000 .
7- وجود رشته كوه سياه كوهي در شمال شرق شهرستان به عنوان پتانسيل مهم طبيعي و زيست محيطي و آبخيزداري .
8- وجود منطقه نمونه فسيلي حسن آباد به عنوان پتانسيل علمي پژوهشي .
9- موقعيت خاص جغرافيائي شهرستان فردوس به لحاظ قرار گرفتن در عمق استراتژيك استان .
10- وجود بسترهاي مناسب جهت سرمايه گذاري از قبيل استقرار در محور ارتباطي و ترانزيتي مبادلات كالا ، وجود شبكه گاز و بخشودگي ده ساله مالياتي.
11- وجود مراكز آموزش عالي ، حوزه هاي علميه و برخورداري از نيروهاي انساني متخصص
12-وجود زيرساخت هاي مخابراتي از قبيل مثلث فيبر نوري و 000 .
13- محوريت شهرستان فردوس نسبت به شهرستان هاي مجاور در ارائه خدمات در حوزه هاي بهداشتي ، اقتصادي ، اداري ، دانشگاهي و 0000
14- برخورداري از فرهنگ غني مذهبي و ولائي ، يكپارچگي وانسجام اجتماعي وفرهنگي وقابليت هاي هنري برجسته و ممتاز
15- وجود مناطق طبيعي با تنوع زيستي جانوري و گياهي .

محدوديت‌ها
1- مجاورت كوير و كانون هاي بحران فرسايش بادي درشهرستان ، داشتن آب و هوائي خشك با خشكسالي و سرمازدگي پياپي در شهرستان
2- محدوديت شديد منابع آبي ، افت شديد آبهاي زيرزميني و گسترش شوري آب و خاك و نيز گسترش آفات ثانويه نظير كرم سرشاخه خوار ، كرم خراط و 0000
3- زلزله خيز بودن منطقه ووجود بافت فرسوده شهري و روستائي
4- گستردگي حوزه عملكرد نماينده مجلس در سطح دو استان
5- ضعف بنيه مالي ، پائين بودن سطح سواد و مهارت و بالابودن ميانگين سني بهره برداران كشاورزي
6- مهاجرت چشمگير روستائيان به شهر به دليل نبود زمينه هاي اشتغال و درآمد
7- دوربودن شهرستان از مركز استان
8- سنتي بودن كشاورزي و نظام بهره برداري خرده مالكي و عدم استفاده بهينه از منابع آب و خاك
9- ناشناخته بودن جاذبه هاي تاريخي ، طبيعي و گردشگري و عدم توجه مناسب به آثار و ابنيه تاريخي و مخروبه شدن اكثر آنها
10- فقدان امكانات و تاسيسات اقامتي و رفاهي لازم براي جذب و جلب گردشگران
11- ناكافي بودن جاذبه هاي لازم براي نگهداشت نيروي انساني ماهر ومتخصص
12- ضعف عوامل توليد ونهادهاي پشتيباني كننده و مؤسسات خصوصي ارائه كننده خدمات مشاوره اي فني‌، مديريت و ...
13- كمبود شديد فضاهاي تحقيقاتي ، پژوهشي و فرهنگي
14- فرسوده بودن فضاهاي اداري ، ورزشي و تاسيسات زيربنائي شهرستان ازقبيل راه شبكه هاي آبرساني ، برق و 000
15- عدم برخورداري از شبكه ريلي با توجه به ميزان بارقابل حمل ونقل در حوزه هاي كشاورزي ، صنعت و معدن
16- نداشتن بخش مستقل در شهرستان
17- عدم ارتقاء نمايندگي هاي سطح شهرستان به اداره
18- عدم برخورداري شهرستان از صنايع بزرگ مادر تخصصي و پيشرفته
19- بيكاري مفرط درسطح شهرستان و پائين آمدن آمار ازدواج و افزايش آمار طلاق

اهداف بلند مدت توسعه شهرستان
1- رفع محروميت ، افزايش سطح رفاه ، آسايش و امنيت شهروندان.
2- تقويت بنيانهاي اقتصادي شهرستان و افزايش برخورداري از امكانات عمومي و بهداشتي.
3- توسعه ي كمي و كيفي و ارتقاء بهره وري در فعاليتهاي كشاورزي و دامداري و جذب نيروهاي جوان و متخصص در اين بخش .
4- ارتقاء سهم صنعت و معدن در روند توسعه.
5- ايجاد ، توسعه و تقويت امكانات زيربنائي شهرستان در زمينه هاي حمل ونقل ريلي ، زميني، هوايي و توسعه ي گردشگري.
6- توسعه ي صنعت گردشگري و فراهم كردن بستر و زير ساختهاي لازم در اين بخش به منظور تبديل شهرستان به قطب گردشگري.
7- تامين منابع مالي ، جلب جريان سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي در راستاي توسعه ي صنعت و معدن.
8- ساماندهي نظام اداري شهرستان و فراهم كردن زمينه تحقق دولت الكترونيك.
9- بهره برداري و توسعه ي پايدار محيط زيست و منابع آب و خاك و ارتقا بهره وري در بحث انرژي.
10- توسعه ي سرمايه انساني و گسترش مشاركت مردم در فعاليتهاي آموزشي و ورزشي، بهداشتي ، درماني ، فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي.
11- گسترش كمي و كيفي دانشگاه ها و مراكز علمي و تحقيقاتي ، اعتلاي معرفت ديني ، ارزشهاي فرهنگي و ويژگي هاي هويتي شهرستان.
12- توسعه ي نقش و جايگاه زنان و جوانان در سطوح تصميم سازي و تصميم گيري.
13- بسترسازي جهت ماندگاري روستاييان در روستاها و جلوگيري از مهاجرت به شهرها.
14- ارتقا سطح كيفي تعليم و تربيت در مدارس و استفاده از شيوه هاي نوين آموزشي و تربيتي در مدارس.

راهبردها و سياست‌هاي توسعه شهرستان
1- حفظ ، بازسازي و مديريت بهينه زيست بوم هاي طبيعي شهرستان.
2- افزايش منابع مالي و سرمايه گذاري شهرستان، جلب مشاركت بخش غيردولتي.
3- مقابله با بهره برداريهاي غير اصولي ، توجه جدي به مديريت كارا و استفاده بهينه از تكنولوژي در بخش كشاورزي.
4- افزايش كمي و كيفي توليدات كشاورزي ، دامي و اصلاح نظام بهره برداري.
5- تقويت ، بهسازي و ساماندهي شبكه هاي زير بنائي شهري و روستايي.
6- گسترش زيرساخت ها و تاسيسات و امكانات گردشگري در عرصه هاي طبيعي ، تاريخي و ميراث فرهنگي ، شناسائي ومعرفي اين آثار .
7- ايجاد زمينه هاي انگيزشي مناسب براي كاهش روند مهاجرت نيروي متخصص و جذب نيروهاي انساني كار آمد.
8- توسعه ي فضاها و امكانات فرهنگي،آموزشي ، هنري ، تفريحي ، ورزشي ، مشاوره اي و بهداشتي و درماني.
9- ارتقاء و توسعه ي مراكز آموزش عالي و پژوهشگري و مراكز تحقيقاتي از جمله پژوهشكده فرآوري محصولات كشاورزي و داروئي.
10- تقويت فرهنگ مشاركت جوئي اجتماعي و گسترش ارتباطات فرهنگي ، اجتماعي و مذهبي.
11- ساماندهي جامعه عشاير شهرستان.
12- توسعه صنعت طبيعت گردي و توجه ويژه به زيست بوم ها و زيست گاه ها.
13- توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي با هدف تكميل چرخه توليد و افزايش ارزش افزوده.
14- حمايت از فن آوري هاي نوين و اعمال تدابيري به منظور صرفه جوئي در مصرف آب شهري.
15- حفظ كاربري اراضي، جلوگيري از بيابان زايي و توسعه فعاليت‌هاي آبخيزداري، آبخوانداري و مرتعداري و بيابانزدايي
16- توجه ويژه به ساماندهي و توسعه صنايع دستي و توسعه ي صنايع كوچك ، زود بازده و اشتغال خانگي با تاكيد بر جنبه‌هاي هنري و صادراتي.
17- زمينه سازي جهت سرمايه گذاري در بخشهاي صنعت و معدن با عنايت به مزيتهاي نسبي شهرستان.
18- بسترسازي لازم در سطح شهرستان جهت اجراي استاني پدافند غيرعامل
19- زمينه سازي جهت تحكيم بنيان خانواده و ارتباطات اجتماعي
20- احياي آداب و رسوم و پيشينه فرهنگي مذهبي شهر تاريخي تون.
21- حمايت از اجراي پروژه هاي آبخيزداري ، مرتعداري، آبخوان داري، ساماندهي اراضي ، مرمت قنوات ، آبياري تحت فشار و جلوگيري از هرز آبهاي سطحي ، انتقال آب و استفاده مناسب از آبهاي نامتعارف ( آبهاي شور ولب شور) و فاضلاب شهري.حمايت از توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي شهرستان مانند انار ، پسته ، زعفران ، بادام ، آويشن ، زيره و فراورده هاي دامي.
22- بهره مندي بيشتر شهرستان از امكانات درماني و امدادي بخصوص فرودگاه امداد و نجات ، پايگاه امن ، پايگاه امداد جاده اي و كلينيك هاي تخصصي پيشرفته.
23- حمايت از افزايش ضريب تعرفه ترجيحي K در بخش درمان به منظور تسهيل در جذب متخصص.
24- فراهم كردن زيرساختهاي لازم جهت جذب گردشگران و حمايت از سرمايه گذاري در اين بخش.
25- حمايت از احداث مجتمع هاي رفاهي و تيرپارك ها در محورهاي ارتباطي شهرستان.
26- گسترش كمي و كيفي نهادهاي مردمي براي نهادينه كردن مشاركت هاي اجتماعي در حوزه هاي فرهنگي،درماني،ورزشي و آموزشي.
27- انجام مطالعات ، شناسائي ذخاير معدني و حمايت از بهره برداران بخش معدن.
28- استقرارنمايندگي برخي از واحدهاي اداري در شهر اسلاميه و تبديل نمايندگي هاي موجود در شهر فردوس به ادارات مستقل.
29- توجه به زيست بومها و زيست گاههاي تحت حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي ، تجهيز امكانات پست هاي محيط باني و قرق باني و تهيه شناسنامه براي مناطق تحت حفاظت و افزايش آگاهي هاي زيست محيطي .
30- ارتقاء كيفي و تقويت زيرساختهاي رفاهي و خدماتي در كانونهاي زيست و فعاليت شهري و روستائي.
31- توانمند سازي اقتصاد روستائي از طريق اصلاح شيوه هاي توليدي در بخش كشاورزي ، توسعه ي صنايع وابسته به كشاورزي ، دامي و گردشگري .
32- ايجاد حريم سبز حفاظتي در اطراف شهرها ، مراكز فعاليت ، تاسيسات ، تجهيزات و بازيافت زباله.
33- ايجاد تشكلهاي صنعتي و صادراتي و خريد تضميني و توافقي محصولات اساسي شهرستان از جمله: انار ، زعفران ، پسته ، زيره ، پنبه و 000
34- توسعه ي صنايع توليدي با اولويت صنايع تبديلي – غذائي و معدني و توجه ويژه به صنعت فرش دستباف شهرستان.
35- توجه ويژه به مجتمع توريستي ، سياحتي آبگرم فردوس و تعريف روستاهاي هدف گردشگري.
36- معرفي ، مرمت،بازسازي و احياي آثار تاريخي ، ميراث و پيشينه فرهنگي شهرستان با كاربريهاي متناسب.
37- تقويت فعاليتهاي بيابان زدائي و اصلاح و احياء مراتع شهرستان و تبديل ديم زارهاي كم بازده به مراتع مشجر با مشاركت مردم.
38- حمايت از تبديل واحدهاي كشاورزي سنتي به مكانيزه و ساماندهي واحدهاي دامي.
39- تغيير الگوي كشت و اجراي برنامه هاي آموزشي و ترويجي براي افزايش سطح مهارت ، بهره برداري بهينه از منابع توليد و جايگزيني كودهاي آلي.
40- حمايت از بكارگيري انرژي هاي پاك در سطح شهرستان.(زمين گرمايي،خورسيدي،بادي)
41- توسعه و تقويت مراكز آموزش عالي با تاكيد بر رشته هاي مورد نياز منطقه.
42- توسعه و تجهيز مراكز مذهبي ، فرهنگي ، هنري و ورزشي.
43- زمينه سازي بستر مناسب جهت جذب سرمايه هاي مادي و انساني خارج از منطقه.
44- ارتقاء سطح تصميم گيري و تصميم سازي شهرستان در پيگيري برنامه هاي توسعه اي و افزايش سطح اختيارات مديران شهرستان.
45- حمايت از تشكيل شركت هاي سهامي ، زراعي و تعاوني هاي توليد .
46- تجهيز و نوسازي ناوگان حمل و نقل درون و برون شهري.
47- حمايت از شركتهاي مشاوره خدمات مهندسي و تشكيل واحدهاي سهامي زراعي به منظور يكپارچه سازي اراضي با هدف مكانيزاسيون و افزايش راندمان كمي و كيفي و كاهش هزينه توليد.
48- حمايت از ايجاد تعاوني هاي كشت گلخانه اي ، گياهان دارويي ، توسعه ي صنعت دامپروري ، پرورش طيور و مكانيزاسيون باغات.
49- حمايت از راه اندازي توسعه و تجهيز ايستگاههاي تحقيقاتي و پژوهشي در حوزه هاي كشاورزي، صنعتي و معدني.
50- ساماندهي و بهسازي سكونتگاههاي روستايي و شناسايي مناطق آسيب پذير شهري و روستايي.
51- حمايت از توليد مسكن براي بخشهاي كم درآمد.
52- حمايت از نخبگان حوزه فرهنگ و هنر شهرستان بويژه نخبگان صاحب اثر در عرصه هاي ملي و استاني.
53- حمايت از توسعه و ترويج فرهنگ ايثاار و شهادت.
54- حمايت و توسعه مراكز و موسسات قرآني و نهج البلاغه.
55- ترويج فرهنگ كتابخواني و حمايت از مولفين و نشريات محلي و سرمايه گذاران بخش فرهنگ و هنر.
56- ساماندهي موقوفات بمنظور حفظ نگهداري و احياي موقوفات شهرستان.
57- توسعه تجهيز و ارتقائ ايستگاههاي هواشناسي شهرستان با توجه به قدمت بالاي 40سال.
58- حمايت و تقويت تعاوني‌هاي فعال و فراگير.
59- حمايت و تقويت باشگاهها و هيئتهاي ورزشي با تاكيد بر ورزش همگاني قهرماني و ورزش بانوان.
60- حمايت از برگزاري جشنواره هاي استاني و ملي بويژه در بحث فرهنگ و هنر.
61- حمايت از ايجاد كارگاههاي صنايع دستي با تاكيد بر اشتغال خانگي.

اقدامات كليدي و اولويت‌دار شهرستان
1- برخورداري شهرستان از شبكه سراسري ريلي كشور با توجه به مصوبه سفر اول رياست محترم جمهور .
2- تسريع در تكميل باند امداد ونجات شهرستان .
3- انجام عمليات ژئوفيزيك هوايي و ادامه مطالعات اكتشاف پتانسيل‌هاي معدني و توسعه زيرساخت‌هاي مربوطه ، تاسيس بانك صنعت و معدن .
4- تسريع در احداث باند دوم فردوس بجستان ، فردوس ديهوك ، فردوس بيرجند ، و ارتقاء مشخصات راههاي مذكور و بهسازي راههاي روستائي .
5- اجراي طرح ساماندهي عشاير .
6- اختصاص كمك هاي فني و اعتباري به منظور تسهيل در استفاده از پتانسيل هاي معدني.
7- احداث و استقرار واحدهاي نظامي و انتظامي درشهرستان با تاكيد بر تاسيس پايگاه هوانيروز و صنايع نظامي .
8- احداث موزه هنرهاي معاصر ، شهرك سينمائي و فرهنگ سراي شهرداري فردوس واحداث مجتمع فرهنگي و هنري درشهر اسلاميه .
9- احداث كتابخانه مركزي فردوس .
10- توسعه واحداث ساختمان مركز رشد و فناوري شهرستان فردوس .
11- جدا سازي شبكه آب شرب شهري از غيرشرب و تسريع در اجراي طرح فاضلاب شهري فردوس واسلاميه .
12- ايجاد اداره هواشناسي كشاورزي .
13- ايجاد ايستگاه تحقيقات آب و خاك شور ، پژوهشكده قنوات وايستگاه تحقيقات گياهان داروئي .
14- احداث وتجهيز مراكز بهداشتي درماني شهرهاي فردوس واسلاميه.
15- تفكيك حوزه انتخابيه فردوس از طبس .
16- ايجاد مجتمع دامپروري شترداري منطقه كجه .
17- احداث دو پارك چند منظوره بانوان در شهرهاي فردوس و اسلاميه.
18- توسعه و تكميل مجتمع ورزشي قدس اسلامي
19- صدور مجوز و احداث پايانه صادراتي انار.
20- تشكيل بازار بورس منطقه اي محصولات مختلف توليدي و فعاليت هاي بازرگاني به ويژه بورس انار ، زعفران و پسته.
21- تكميل توسعه و تجهيز اردوگاه شهيد مطهري آموزش و پرورش و ارتقاء آن به اردوگاه پرورش ملي.
22- احداث مجموعه فرهنگي ورزشي كارگران.
23-ايجاد بخش مستقل با مركزيت شهر اسلاميه.
24- احداث سالن ورزشي با ظرفيت 3000 نفر در شهر فردوس و احداث سالن ورزشي براي روستاهاي بالاي 100خانوار.
25- احداث صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي(فراوري زعفران ،صنايع نئوپان،آب معدني ، كشتارگاههاي صنعتي طيور و فرآورده هاي دامي).
26- احداث سد خاكي دهانه كوهرود.
27- مطالعه امكان سنجي احداث سد در حوزه قنوات بلده.
28- اجرا و تكميل طرح آبخيزداري سياهكوهي و تبديل ديمزارهاي كم بازده به مراتع مشجر در راستاي اهداف بيولوژيك طرح مذكور.
29- تكميل و تجهيز پارك جنگلي ميان راهي طريق الرضاي باغستان فردوس و احداث پارك آبخيزداري در حوزه هاي مهويد،فتح آباد،چشمه ماهي،بيدسكان،خرو،ظهر و افغو.
30- تملك و آزادسازي عرصه شهر تاريخي تون،بازسازي و احياي آن.
31- تسريع در احداث زيرساختهاي مجتمع آبدرماني و گردشگري فردوس مانند احداث هتل،ايجاد فضاي سبز ،ايجاد طرج شبكه جمع آوري و تصفيه فاضلاب و ... .
32- تاسيس دفتر نمايندگي خبر صدا و سيماي خراسان و نمايندگي خبر گزاري جمهوري اسلامي.
33- تهيه نقشه G.I.S شهرستان در لايه هاي مختلف و گسترش بانكهاي اطلاعاتي و آماري شهرستان و تهيه طرح آمايش سرزميني شهرستان در چهارچوب طرح آمايش ملي و استاني.
34- اجراي طرح دولت الكترونيك در شهرستان
35- ارتقاء نمايندگيهاي صنايع و معادن،ميراث فرهنگي ،به اداره و استقرار نمايندگيهاي مورد نياز در شهر اسلاميه.
36- احداث شهرك صنايع آلاينده.
37- احداث شهرك صنعتي شماره دو و توسعه زيرساختهاي شهرك صنعتي شماره يك.
38- ايجاد مراكز جمع آوري و نگهداري محصولات باغي ، زراعي و دامي مانند سيلو ، انبار ذخيره سازي و جمع آوري شير .
39- اصلاح شيوه هاي آبياري شامل يكپارچه سازي اراضي،احداث كانال و لوله گذاري،تجهيز و نوسازي اراضي و توسعه شيوه‌هاي نوين آبياري.
40- تخصيص اعتبار مورد نياز جهت تامين آب شرب و صنعت شهرستان در دراز مدت.
41- ارتقاء كشتارگاه نيمه صنعتي دام فردوس به كشتارگاه صنعتي.
42- انجام مطالعات لازم جهت احداث تيرپارك در مسير آب بلده(بلوار انقلاب اسلاميه و منطقه نمونه گردشگري باغستان).
43- ايجاد موزه هاي نسخ خطي،مردم شناسي،سيماي طبيعي و باغ پرندگان.
44- اجراي طرحهاي بهبود پوشش گياهي در منطقه مظفري
45- ارتقاء رشته‌هاي كارشناسي دانشگاههاي شهرستان به كارشناسي ارشد و ايجاد رشتا هاي كارشناسي در حوزه هاي مرتبط با ميراث فرهنگي و گردشگري،محيط زيست، كشاورزي ، معدن، نجوم و ... .
46- احداث دو مجتمع صنوف مزاحم در شهرهاي فردوس و اسلاميه.
47- گسترش طرحهاي جنگلكاري و بيابان زدايي براي جلوگيري از توسعه كانونهاي بحران فرسايش بادي در دشتهاي كجه و ميانتك.
48- انجام مطالعات لازم جهت ايجاد پايگاه كوير نوردي در محل رباط شور و ارتقاء آن بعنوان پناهگاه حيات وحش.
49- ايجاد ايستگاههاي راديويي FM و تقويت ايستگاههاي موجود راديويي جهت تكميل پوشش شبكه هاي راديويي صدا.
50- بهبود پوشش و تكميل برنامه هاي تلويزيوني در شهر فردوس و روستاهاي سطح شهرستان.
51- ايجاد استوديوي محلي صدا با توجه به حادثه خيز بودن شهرستان(بعنوان مركز اطلاع رساني و مديريت بحران).
52- اجراي طرحهاي بزرگ صنعتي و معدني از طريق سرمايه گذاري مستقيم شركتهاي دولتي توسعه اي نظير ايدرو،ايميدرو و شركتهاي تابعه وزارت نفت و... با هدف بسترسازي براي ايجاد واحدهاي كوچك و متوسط با توجه به پتانسيلهاي معدني موجود.
53- تصويب شهر اسلاميه به عنوان باغشهر در سطح استان.
54- اجراي طرح هاي جامع امامزادگان فردوس،مهويد و سرند
55- احياي محله تاريخي سردشت با كاربري شهرك سينمايي و ايجاد پژوهشكده معماري خشتي.
56- احداث بازارچه دائمي صنايع دستي و محصولات فرهنگي.
57- احداث دارالقرآن مركزي شهرستان فردوس.
58- ايجاد مجتمع‌هاي توليدي در شهرها و مجتمع هاي كوچك توليدي در روستاها در زمينه هاي دامپروري،فرش،گلخانه و خوشه‌هاي صنعتي.
59- تسريع در اجرايي نمودن طرح مطالعاتي شركت سهامي زراعي كجه و احداث مجتمع دامداري شماره 2.
60- احداث باند كندرو طرفين جاده فردوس-اسلاميه و اسلاميه – باغستان.
61- اصلاح و بهسازي وروديهاي شهري و مبلمان شهري فردوس و اسلاميه جهت بهبود سيماي شهري و افزايش ضريب ماندگاري مسافر.
62- مطالعه امكان سنجي محور ارتباطي فردوس – عشق آباد – معلمان.
63- احداث كارخانه بازيافت زباله شهري در فردوس براي پوشش شهرهاي فردوس و اسلاميه و شهرستانهاي همجوار جهت حفظ محيط زيست.
64- احداث انبار 20ميليون ليتري ذخيره‌سازي سوخت با توجه به مركزيت شهرستان
65- بازسازي و مرمت بافت فرسوده شهري در شهرهاي فردوس و اسلاميه و بهسازي و مرمت آسفالت اين شهرها.
66- ترميم و بهسازي شبكه‌هاي فرسوده آب شرب و برق در شهرها و روستاهاي شهرستان.
67- اجراي طرح مطالعات ساماندهي حمل و نقل درونشهري و ترافيك شهري فردوس و اسلاميه.
68- اجراي راه دسترسي مورد نياز مراكز گردشگري ،‌توليدي و كشاورزي و معدني.
69- بارورسازي ابرها با توجه به خشكساليهاي پياپي و تجهيز و ارتقاء ايستگاههاي هواشناسي شهرستان شامل ايستگاههاي سينوپتيك فردوس،اقليم شناسي فتح آباد ، باران سنجي طاهرآباد ،،همراه با ارتقاء ايستگاههاي ديتالاگر.
70- سنددار كردن اراضي ملي.
71- تهيه برنامه جامع جهت احيا و نگهداري قنوات بعنوان پتانسيل مهم آب شهرستان.
72- تسريع در تكميل اجراي طرح مجموعه فرهنگي تفريحي پارك دلگشا.
73- اجراي طرحهاي مطالعاتي قنوات بلده،تعاوني هاي توليد هميشه سبز اسلاميه و تعاوني علوفه كاران چاهنو.
74- اجراي چمن زمين ورزشي مجموعه شهيد درخشان به چمن مصنوعي با توجه به محدوذيتهاي شديد تامين آب.
75- احداث موزه و مجتمع فرهنگي شهدا.
76- تسريع در صدور مجوز قطعي تاسيس مركز رشد فناوري شهرستان فردوس.
77- راه اندازي مركز تحقيقات علوم تغذيه و صنايع غذائي با رويكرد فرآوري محصولات انار ، زعفران ، گردو ، بادام و000
78- راه اندازي مركز تحقيقات بهداشت روان و علوم تربيتي
79- راه اندازي و تاسيس مركز تحقيقات طب سنتي با رويكرد آب درماني با عنايت به وجود آبگرم معدني فردوس
80- راه اندازي و تاسيس دانشكده توانبخشي با توجه به پتانسيل ها و مراكز توانبخشي موجود در شهرستان
81- تبديل بيمارستان به بيمارستان آموزشي با عنايت به وجود دانشكده پيراپزشكي در شهرستان
82- راه اندازي شعبه اي از آزمايشگاه مواد غذائي و بهداشتي و تحت پوشش قراردادن شهرستان هاي مجاور
83- تسريع در اجراي مصوبه سفر سوم رياست جمهوري درخصوص تاسيس و راه اندازي دانشكده پيراپزشكي و بهداشت ( احداث ساختمان خوابگاههاي دانشجوئي – تصويب چارت سازماني – گسترش رشته هاي تحصيلي)
84- تسريع در احداث بيمارستان يكصد تختخوابي فردوس با عنايت به مصوبه سفر سوم مبني بر افتتاح بيمارستان مذكور در دهه فجر سال 89
85- توسعه وگسترش بيمارستان در دست احداث از 100 به 200 تختخوابي با رويكرد آموزشي
86- سياست گذاري درماني و تصويب بيمارستان فردوس به عنوان مركز حوادث تروما ( تروما سنتر ) درمنطقه جغرافيائي غرب استان و محور ترانزيتي كشور
87- توسعه مراكز اورژانس جاده هاي اصلي و فرعي محور فردوس بجستان مستقر در گردنه افغو و محور روستائي فتح آباد ، گستج و بيدسكان و محور جاده كجه ،‌چاهنو
88- گسترش پايگاههاي اورژانس 115 در اسلاميه و باغستان
89- گسترش مراكز بهداشتي درماني روستائي
تاریخ به روز رسانی: 2018/02/17
تعداد بازدید: 26853
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal